Ledamöters könsfördelning: 2019

Europaparlamentet kommer att publicera valresultatet i EU-valet 2019 för varje land och en prognos för hela parlamentets sammansättning den 26 maj 2019. Parlamentet har gett i uppdrag åt företaget Kantar att helt i enlighet med nationella vallagar upprätta prognoser för fördelningen av platser såväl för hela EU som för varje medlemsstat. I EU översikten kommer en första prognos att ges med uppgifter om de politiska grupperna på grundval av det avgående parlamentets struktur. Tillgängliga uppgifter kommer att visas allteftersom valet avslutas i de olika medlemsstaterna. Prognosen kommer att uppdateras ända tills röstningen har avslutats i alla medlemsstater och de slutliga resultaten har offentliggjorts av de nationella valmyndigheterna.

Tidigt under kvällen den 26 maj kommer dessutom nationella sidor att visa valresultatet för nationella partier och de politiska grupperna i de länder där röstningen redan har avslutats. Resultatet kommer att visas i procent och antal platser, och uppgifter om valdeltagandet kommer att hämtas från de nationella valmyndigheterna. De nationella sidorna kommer att läggas till och uppdateras allteftersom röstningen avslutas i EU:s medlemsstater.

Vad är en ”prognos”? Prognosen för Europaparlamentet är en uppskattning av hur parlamentet kommer att vara sammansatt efter valet. Eftersom röstningen sker vid olika tidpunkter i EU:s medlemsstater kommer varje prognos på valnatten att bygga på en kombination av tillgängliga uppgifter, alltifrån icke-officiella valuppgifter, såsom vallokalsundersökningar och uppskattningar som publiceras i medlemsstaterna, till officiella nationella valresultat. Oberoende av varifrån uppgifterna hämtas så kommer de att offentliggöras först när röstningen har avslutats i den berörda medlemsstaten. Kantar, det företag som har fått det här uppdraget av parlamentet, fördelar de nationella resultaten mellan de nuvarande politiska grupperna i enlighet med varje lands vallag, vilket ger en prognos av den totala fördelningen av platser i Europaparlamentet. Eftersom den nya sammansättningen i det valda parlamentet och dess politiska grupper fastställs först vid den konstituerande sammanträdesperioden i juli 2019 bygger parlamentsprognosen på det avgående parlamentets struktur.

Vad står ”övriga” för? Prognosen för parlamentets sammansättning bygger på strukturen i det avgående parlamentet och dess politiska grupper, och har inget inflytande på det nya parlamentets sammansättning, som fastställs vid den konstituerande sammanträdesperioden i juli 2019. De nationella partier som redan företräds i parlamentet kommer i prognosen att placeras i samma politiska grupp som de tillhör i det avgående parlamentet. Nationella partier som inte företräds i Europaparlamentet men som redan är medlemmar i ett erkänt europeiskt politiskt parti kommer att placeras i den politiska grupp som detta europeiska politiska parti tillhör. Nationella partier som för närvarande varken företräds i Europaparlamentet eller officiellt tillhör ett erkänt europeiskt politiskt parti placeras i kategorin ”övriga”, oberoende av deras politiska inriktning. En ändring av ett nationellt partis placering i en politisk grupp (eller en förflyttning från ”övriga” till en politisk grupp) görs först när parlamentets avdelningar har fått en skriftlig bekräftelse. Eftersom vi inte kan förutse vilken grupp partierna i kategorin ”övriga” kommer att tillhöra är kategorin jämnt fördelad på vänster och höger sida i plenisalen i grafiken över prognosen för det totala antalet platser.


Läs mer om hur EU-valet går till
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild